دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-185 
اهمیت انرژی و راه کارهای بهبود مصرف آن در صنایع خمیر و کاغذ

صفحه 15-27

محمد هادی آریائی منفرد؛ رضا دشتبانی خضری؛ وحید وزیری


تأثیر قطر قلمه بر برخی از ویژگی‌های رویشی نهال‌های تبریزی (Populus nigra L. 62/154)

صفحه 29-40

عباس بانج شفیعی؛ هادی بیگی حیدرلو؛ مجید پاتو؛ نگار مرادزاده آذر