اهداف و چشم انداز

هدف اصلی مجله انتشار یافته ها و رهیافت های ترویجی پژوهش ها و تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه های حفاظت و بهره برداری اصولی از تمامی عرصه های مهم منابع طبیعی اعم از جنگل ها، مراتع، شیلات و دیگر منابع محیطی به پژوهشگران، دانشگاهیان، کارشناسان ، مدیران اجرایی، برنامه ریزان و دست اندرکارن نظام تصمیم سازی مرتبط با منابع طبیعی کشور است.