مطالعه خروج چوب درختان بادافتاده با تراکتور کشاورزی مجهز به وینچ

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد جنگلداری، اداره کل منابع طبیعی استان گیلان، اداره منابع طبیعی آستارا

چکیده

خروج چوب درختان بادافتاده با تراکتور کشاورزی مجهز به وینچ از متداول‌ترین روش‌های خروج چوب به صورت گرده بینه کوتاه در جنگل‌های حوزه آستارا است. آگاهی از کارایی چنین سیستم‌هایی مدیران جنگل را در انتخاب بهینه مکانیزاسیون بهره‌برداری کمک می‌نماید. بدین منظور عملیات چوبکشی با این ماشین در پارسل‌های 2 و 10 جنگل‌های این حوزه مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از مطالعه کار، اجزای یک نوبت چوبکشی مشخص و زمان هر یک از اجزا با استفاده از زمان‌سنج اندازه‌گیری شد. رابطه بین متغیر وابسته زمان چوبکشی و هر یک از متغیرهای مستقل با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و به روش گام به گام انجام شد. برای محاسبه تولید سیستم از مطالعات زمانی بر پایه شیوه نامه یوفرو و هزینه ساعتی از شیوه‌نامه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور استفاده شد. نتایج نهایی نشان داد که متغیرهای فاصله چوبکشی، شیب مسیر وینچ، فاصله وینچ، حجم و تعداد گرده بینه در هر نوبت بیشترین تأثیر را بر روی زمان چوبکشی با تراکتور کشاورزی دارند. هم چنین میزان تولید ساعتی خالص و ناخالص به ترتیب 38/2 و 02/2 مترمکعب بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of wind fall trees extraction using farm tractor equipped by winch

چکیده [English]

Short wood extraction with farm tractor equipped with winch is common method of skidding in forest of Astara watershed. Awareness efficiency of such systems helps to forest harveting managers for optimal choice of mechanized harvesting. Therefore, wood skidding with farm tractor was studied in parcel number 2 and 10 of this watershed. Skidding work elements were specified by work study and time of each element was measured by stopwatch. Relation between skidding time as a dependent variable and each of independent variable was surveyed by multivariate linear regression by stepwise method. IUFRO instructions for time study was used for estimating system production also, FRWO instructions for cost estimation. Final result indicated that skidding distance, winching line slope and distance, log number per turn and volume are most effective factors on skidding time of farm tractor. This study revealed that net and gross hourly production was 2.38 and 2.02 cubic meter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wood extraction
  • farm tractor
  • wind fall trees
  • Astara