ارزیابی وضعیت ذخایر ماهیان اقتصادی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مطالعات انجام شده با نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

2 هیات علمی مرکز تحقیقات علوم شیلاتی کشور

3 سایر

4 شیلات ایران

چکیده

وضعیت ذخایر 10 گونه از ماهیان اقتصادی سواحل جنوبی دریای خزر شامل کپور معمولی، کلمه، گاوماهی خزری و سرگنده، سوف ماهی، کلیکا، کفال، سفید، سیاه کولی و اردک ماهی با استفاده از مطالعات انجام‌شده با نشانگرهای ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور میزان هتروزیگوستی و فراوانی اللی گزارش‌شده در این گونه‌ها با شاخص در نظر گرفته‌شده توسط دی ودی و آویس مقایسه شد. میزان هتروزیگوستی و فراوانی اللی در گونه‌های رود‌کوچ سفید و سیاه‌کولی به ترتیب بیشتر و کمتر از شاخص در نظر گرفته‌شده برای ماهیان رودکوچ (هتروزیگوسیتی 68/0 با فراوانی اللی 3/11) بود. در ماهیان کپور و کلمه میزان هتروزیگوستی و فراوانی اللی مطابق و در ماهی سوف بالاتر از شاخص ماهیان آب شیرین (58/0 و 5/7) و در ماهی کفال هر دو شاخص پایین‌تر از میزان در نظر گرفته برای ماهیان آب شور (79/0 و 6/20) و در گاوماهیان و ماهی کلیکا در رنج شاخص در نظر گرفته‌شده در ماهیان آب شور و شیرین گزارش شد. نتایج نشان می‌دهد که علائمی از کاهش تنوع ژنتیکی و بروز تنگنای ژنتیکی در اکثر گونه‌های مطالعه شده دریای خزر دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stock assessment of economical fishes of the Caspian Sea using microsatellite markers

چکیده [English]

Stocks variation of 10 economical species of fish in the southern coast of the Caspian Sea including Cyprinus carpio, Rutilus kutum, Neogobious gorlap, Neogobious caspius, Sander lucioperca, Clupeonella cultiventris, Liza aurata, Rutilus frissi, Vimba vimb and Esox lucius were assessed by reviewing related microsatellite studies. For this purpose, the heterozygosity and allelic frequency of these species compared to those reported by DeWoody and Avis. The heterozygosity and allelic frequency in Rutilus kutum and Vimba vimba was respectively higher and lower than those reported for anadramus fish (h = 0.68, α = 11.3). In Cyprinus carpio and Rutilus rutilus , the heterozygosity and allelic frequency was near to fresh water fish (h = 0.58, α = 7.5). Both studied indices in Liza auratus were reported lower than reported in marine fish (h = 0.79, α = 20.6) and within those reported in anadramous and fresh water for Neogobious and Clupeonella cultriventris . The results showed that in most studied species of the Caspian Sea,there are somesymptoms of the genetic diversity reduction and genetic bottleneck

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock assessment
  • Caspian Sea
  • microsatellite markers