مزایا و معایب روش های اندازه گیری شاخص سطح برگ در بوم سازگان های جنگلی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

سابقه و هدف: شاخص‌سطح‌برگ معادل سطح رویی برگ است که نشان‌دهنده سطح فتوسنتزکننده برگ است. تخمین سریع و قابل‌اعتماد شاخص‌سطح‌برگ برای مطالعات بوم‌شناختی موردنیاز است زیرا شاخص‌سطح‌برگ اغلب یک پارامتر مهم در مدل‌هایی است که واکنش رستنی‌ها و به‌خصوص درختان را به تغییرات محیطی در مقیاس جهانی و محلی نشان می‌دهد. روش‌های متعددی برای تعیین شاخص سطح برگ وجود دارد حال‌آنکه در ایران از روش‌های معدودی استفاده شده است؛ بنابراین هدف از مقاله معرفی روش‌های گوناگون اندازه‌گیری شاخص سطح برگ، بیان توانمندی‌ها و محدودیت‌های هر روش می‌باشد تا محققین بتوانند متناسب با امکانات و شرایط پژوهش یکی از آن‌ها را انتخاب کنند.
مواد و روش‌ها: در این مقاله روش‌های مستقیم و غیرمستقیم برای اندازه‌گیری شاخص‌سطح‌برگ معرفی می‌شوند. روش‌های مستقیم در توده‌های همگن استفاده می‌شوند بنابراین مناسب جنگل‌کاری‌ها هستند. در این روش‌ها دو گام شامل جمع‌آوری برگ و سپس اندازه‌گیری سطح آن‌ها وجود دارد. در روش‌های غیرمستقیم مساحت برگ با استفاده از متغیرهای دیگری مانند وضعیت هندسی تاج، میزان ربایش نوری، طول و عرض برگ تخمین زده می‌شود. این روش‌ها می‌توانند برای نمونه‌هایی در محدوده‌های جغرافیایی وسیع‌ بکار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Advantages and disadvantages of leaf area index (LAI) measuring methods in forest ecosystems

نویسنده [English]

  • Hashem Habashi
Scientific member
چکیده [English]

Background and Objectives: Leaf Area Index (LAI) is equal to top leaf surface that demonstrate photosynthetic leaf area. Fast and reliable estimation of LAI is need for ecological studies because LAI is often an important parameter in models that showed vegetation, especially trees response to environmental changes in a global and local scale. There are several methods for determining LAI while few methods have used in Iran. So the goal of article was introducing a variety of ways for measuring LAI, declaring capabilities and limitations of each method, to investigator choose one of them based on facilities and fieldwork conditions.
Material and Methods: In this paper, direct and indirect methods to measuring LAI were introducing. Direct methods are convenient for homogenous stands therefore suitable to plantations. Two steps of these methods are collecting leaves and then measuring areas. In indirect methods LAI is estimating using other variables such as geometric crown status, the level of light kidnapping, leaf length and width. These methods can be used in broad geographic regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advantages and disadvantages of leaf area index (LAI) measuring methods in forest ecosystems