تأثیر قطر قلمه بر برخی از ویژگی‌های رویشی نهال‌های تبریزی (Populus nigra L. 62/154)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد

3 رئیس منابع طبیعی مهاباد

4 کارشناس منابع طبیعی مهاباد

چکیده

در این تحقیق به‌منظور مشخص شدن تأثیر قطر قلمه بر وزن خشک ساقه و برگ، قطر یقه و طول ساقه نهال صنوبر (Populus nigra L. 0054) به روش تصادفی سیستماتیک تعداد 51 نهال صنوبر از بستر کاشت خارج شد و سپس با توجه به قطر میانی، قلمه‌ها به سه کلاسه قطری 2-1، 3-2 و 4-3 سانتیمتری تقسیم شدند. پس از اندازه‌گیری قطر یقه و طول ساقه و نیز خشک‌کردن ساقه‌ها و برگ‌ها در آزمایشگاه و اندازه‌گیری وزن خشک آن‌ها، مقادیر به‌دست‌آمده به‌منظور انجام تجزیه‌وتحلیل‌های آماری وارد نرم‌افزار SPSS شدند. با استفاده از نتایج تجزیه واریانس در کلاسه‌های قطری و نیز آزمون دانکن، مشخص شد که سه کلاسه در سطح 5 درصد دارای تفاوت معنی‌داری می‌باشند، به‌طوری‌که بیشترین وزن خشک ساقه و برگ، قطر یقه و طول ساقه مربوط به کلاسه قطری 4-3 سانتیمتری به ترتیب با 96/224 و 73/78 گرم، 75/3 و 89/275 سانتیمتر می‌باشد. همچنین نتایج نشان داده بین قطر قلمه با معیارهای اندازه‌گیری شده همبستگی معنی‌داری در سطح 1 درصد وجود دارد. بر اساس این تحقیق بهترین نتایج رشد نهال از قلمه‌های با قطر 4-3 سانتیمتر برای گونه فوق حاصل‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Poplar cutting diameter on some vegetative characteristics of seedlings (Populus nigra L. 62/154)

چکیده [English]

In order to Determining of the effect of cutting diameter on stem and leaf dry weight, collar diameter and stem length of poplar seedlings (Populus nigra L. 62/154), 51 seedlings were selected and removed from planting bed using a systematic random sampling method, Three classes of cuttings based on middle diameter size (1-2, 2-3 and 3-4 cm) were chosen. Collar diameter, stem length, weight of dried stem and leaves were the other parameters measured. All measurements were analyzed using SPSS software and applying Duncan test. Results showed significant differences (P=0.05) among three classes of measurements. Cuttings with 3-4 cm diameter showed high value of stem dry weight, leaf dry weight, collar diameter, and stem length (224.96 g, 78.7276 g, 3.75 cm and 275.89 cm respectively). There was a significant relationship between cutting’s diameter and the other measurements (P=0.01). Based on this study the best results of seedling growth were obtained from cuttings with a diameter of 3-4 cm for this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cutting diameter
  • Stem dry weight
  • Leaf dry weight
  • Vegetative reproduction of Poplar