ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی آب های زیرزمینی دشت بهار همدانبه روش های تلفیقی AVI و GODS ،DRASTIC

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی دوره دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی دشت بهار همدان و مقایسه ی پهنه بندی ها با استفاده از روش های GODS,DRASTIC و AVI انجام شده است. پس از شناسایی محیط زیست منطقه و جمع آوری اطلاعات 70 حلقه چاه در محدوه مورد مطالعه، اطلاعات در نرم افزار GIS به لایه های رستری تبدیل گردید. پس از تهیه لایه رستری حاصل از موقعیت چاه ها و اطلاعات مورد نیاز برای سه روش، وزن دهی رتبه دهی و کلاس بندی هر روش صورت گرفته و نقشه های آسیب پذیری سه روش با هم مقایسه گردید. نتایج حاصل از روش DRASTIC که تقریباً کاملترین شاخص برای ارزیابی پتانسیل آسیب پذیری آب های زیرزمینی است، محدوده آسیب پذیری کم را 97/41 درصد و آسیب پذیری متوسط را 68/57 درصد، برآورد کرده است. نتایج روش GODS، حاکی از آن است که دشت مورد مطالعه در دو کلاس آسیب پذیری کم و متوسط به ترتیب با50/81 و 50/18 درصد قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the environmental vulnerability of the groundwater of Hamedan’s Dasht-e Bahar through DRASTIC, GODS and AVI integrated methods

نویسندگان [English]

  • seyed ali jozi 1
  • sadaf ataee 2
1 Associate Professor, Department of Environment, Faculty of Technical & Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
2 M.Sc. of Environmental Assessment, Islamic Azad University, science and Research Branch, Tehran, Iran
3 PHD student of Environment science, Islamic Azad University, science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research has been conducted with the aim to evaluate the vulnerability of Hamedan’s Dasht-e Bahar groundwater and to compare the zonings through utilizing DRASTIC, GODS, and A VI methods. The data were turned into raster layers in the GIS software after exploring the region’s environment and collecting the data of 70 wells located in the under- study area. Each method was weighed, ranked and classified after the raster layers obtained from the wells’ locations and the essential data were prepared. The vulnerability maps of the three methods were then compared with each other. The results obtained from the DRASTIC method, which is almost the most thorough method for evaluating the groundwater vulnerability potential, estimated that 97.41 percent of the areas have low vulnerability and 68.57 percent of the areas are moderately vulnerable. The results of GODS method indicate that the under- study plain is located in two low and moderate vulnerability classes of 50.81 and 50.18 percent respectively. The results of the A VI method also indicate that 42.53 percent of the aquifer has a low pollution potential and 58.46 percent of it has a moderate pollution potential. Dasht-e Bahar is categorized in low and moderate vulnerability groups however the extent of the development of the vulnerability zones are different. The vulnerability areas were more consistent in DRASTIC and GODS methods and the DRASTIC method estimated the vulnerability of Dasht-e Bahar’s groundwater to be greater than what the GODS method had estimated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability
  • aquifer
  • DRASTIC method
  • GODS method
  • AVI method