درباره نشریه

مجله الکترونیک علمی – ترویجی  حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی مجله ای است با درجه علمی ترویجی که بصورت فصلنامه توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتشر می شود. هدف اصلی مجله انتشار یافته ها و رهیافت های ترویجی پژو هش ها و تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه های حفاظت و بهره برداری اصولی از تمامی عرصه های مهم منابع طبیعی اعم از جنگل ها، مراتع، شیلات و دیگر منابع محیطی به پژوهشگران، دانشگاهیان، کارشناسان، مدیران اجرایی، برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام تصمیم سازی مرتبط با منابع طبیعی کشور است. مجله الکترونیک علمی – ترویجی رهیافت های ترویجی و کاربردی تحقیقات حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی را در قالب مقالات اصیل ترویجی، تحقیقی و مروری در زمینه های حفاظت و بهره برداری از تمامی عرصه های منابع طبیعی منتشر می نماید.