برآورد ارزش حفاظتی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیاررشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

دانشمندان اقتصاد محیط زیست هر چند به دلیل چسباندن یک برگه قیمت بر طبیعت مورد انتقاد قرار می-گیرند، ولی معتقدند انجام ارزشگذاری برای محیط زیست امری لازم و ضروری است و انکار ارزش‌های آن در درازمدت پیامد‌های منفی و نامطلوبی برای جامعه در بر خواهد داشت. هدف از انجام این مطالعه محاسبه‌ی ارزش اقتصادی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری و ارزش حفاظتی گونه‌ی در حال انقراض گوزن زرد ایرانی با روش میزان تمایل به پرداخت مردم با روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه دوگانه است تا به اهمیت حفظ محیط زیست و تنوع زیستی از نگاه مردم پی‌برده شود. به دلیل کاربرد رایج مدل لاجیت (Logit) در اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از این مدل استفاده شده است و پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که 40 درصد افراد مورد مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری می‌باشند و متوسط تمایل به پرداخت هر فرد شاغل برای حفاظت از پناهگاه 84،635 ریال می‌باشد. در حال حاضر امکان بازدید از پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری تنها با اخذ مجوز از سازمان محیط زیست امکان‌پذیر می-باشد. لذا با اتخاذ تمهیداتی می‌توان از این پناهگاه بهره‌برداری توریستی نمود و درآمد حاصله را در حفظ هر چه بیشتر این مکان و گونه با ارزش گوزن زرد ایرانی به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the Preservation value of Sari Dasht-e Naz Wildlife Refuge Using Contingent Valuation Method

چکیده [English]

Despite existing criticisms of attaching a price tag on nature, environmental economists assert the necessity of valuating environment and warn against negative impact of ignoring its value. The purpose of this study is to calculate economic value of Sari Dasht-e Naz Wildlife Refuge and preservation value of Iranian Fallow Deer in danger of extinction based on individual willingness to pay method using contingent valuation and dichotomous choice to learn about public opinion on importance of environment and biological diversity. Logit model is used to measure individual willingness to pay and the model parameters is estimated using Maximum Likelihood. We found that 40% of peaple who the study is about them are willing to pay for preservation of Sari Dasht-e Naz Wildlife Refuge. The average amount is 84,635 Rls for every employed person. It is now possible to visit the Dasht-e Naz Wildlife Refuge with the authorization of Department of Environment. Hence, providing for tourism use of the Refuge may generate revenue to promote preservation of the area and worthy Persian Fallow Deer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sari Dasht-e Naz Wildlife Refuge
  • Preservation valuation
  • Logit model
  • nature tourism