حذف رنگزای آنیونی کنگورد از پساب های صنعتی با استفاده از نانومواد

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، موسسه آموزش عالی بهاران،گرگان

چکیده

سابقه و هدف: رنگ‌های پایدار آلی از آلاینده‌هایی هستند که به رغم ماهیت سمی و پایداری بسیار زیاد در محلول‌های آبی، به طور گسترده در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. از این رو، حذف این گونه ترکیبات سمی از پساب صنایع قبل از ورود به منابع آب پذیرنده امری مهم به نظر می‌رسد. بین روش‌های مختلف برای تصفیه، جذب سطحی روشی مؤثر برای تصفیه آب و پساب است. این فرآیند به دلیل سادگی و سهولت در طراحی برای رنگبری پساب‌های رنگی به طور گسترده استفاده می‌شود. کاربرد نانو مواد در تصفیه پساب‌های رنگی توجه زیادی را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است. دراین مطالعه هدف بررسی قابلیت نانو مواد در جذب رنگزای آنیونی کنگورد است.
مواد و روش کار: این پژوهش از نوع مروری بوده که به روش کتابخانه ای و با استفاده از مدارک و سوابق موجود است، که پیشرفت‌های اخیر در استفاده از نانو مواد جهت حذف کنگورد از پساب‌ها را بیان می‌کند؛ علاوه براین، مکانیسم‌های جذب خاص، پیشرفت‌ها مخصوصا برای افزایش ظرفیت جذب، ایزوترم‌ها و سنتیک‌های جذب برای نانو مواد بحث شده است.
یافته ها:اگرچه نانو مواد و کربن فعال هر دو به شکل قابل ملاحظه‌ای مساحت سطح بالا دارند، برخی از نانو مواد‌ها دو مزیت عمده بر کربن فعال به غنوان جاذب دارا می‌باشند: آن‌ها می‌توانند به آسانی با یک هزینه کم‌تر و مقادیر کوچک‌تر مورد نیاز برای حذف مؤثر آلاینده‌ها سنتز شوند.
نتیجه گیری: بررسی‌ها نشان داد که نانو مواد می‌توانند به شکل موثر برای تصفیه پساب‌های حاوی رنگ آزوی آنیونی کنگورد استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Removal of anionic Congo red dye from industrial effluent using nanomaterials

چکیده [English]

Background and Objectives: Organic stable colors are pollutants, despite their toxic nature and high stability in aqueous solution, are widely used in various industries. The elimination of these toxic compounds from industrial waste before its enters the receiving water resources is important. This process is widely used in the design of color removal stages in the wastewater treatment for its simplicity and high efficiency. Application of nanomaterials in dye wastewater treatment has received wide attention in recent years. In this study, highlights recent developments in the use of nanomaterials for the adsorption of Congo red from wastewater. In addition to, Specific adsorption mechanisms, improvements, particularly for increasing adsorption capacities, are discussed for each nanomaterial. The aim of this paper is that the ability of nanomaterials in removal of Congo red from aqueous solutions.

Materials and methods: This is a reviewing research which is done by librarian method and using the existing documents. In this paper, highlights recent developments in the use of nanomaterials for the adsorption of Congo red from wastewater. In addition to, Specific adsorption mechanisms, improvements, particularly for increasing adsorption capacities, are discussed for each nanomaterial.
Result: Although both nanomaterials and activated carbon have considerably high surface areas, some nanomaterials have two main advantages over activated carbon as adsorbents: they can be easily synthesized at a lower cost and smaller amounts are required for effective removal of pollutants.
Conclusion: The results indicated that nanomaterials can be effectively used for treating wastewaters containing Congo red anionic azo dye.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanomaterials
  • Waste water
  • Adsorption
  • Congo red