تحلیلی بر فصول و بخش های مختلف طرح های مرتعداری

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

سالیان درازی است که طرحهای مرتعداری بدنبال تخریب ناشی از ملی شدن اراضی و تبدیل فزاینده آنها به دیم زارهای کم بازده، به عنوان نسخه نجات بخش مراتع کشور تجویز می شوند. این طرحها با دارا بودن برنامه های مشخص، جهت اجرا به بهره برداران ذینفع یا نمایندگان آنها واگذار می گردند. ولی شواهد و گزارشات حاکی از آن است که متاسفانه با وجود تهیه، تصویب در کمیته های تخصصی مربوطه و اجرای آنها، هنوز هم وضعیت مراتع حتی در اکثر عرصه هایی که این طرحها اجرا گردیده اند، مناسب نبوده اند. علت آن را داشتن دید مهندسی ( بالا به پایین ) نسبت به طرحها، نادیده گرفتن دانش بومی، مشکلات قانونی و حقوقی و ساختاری و غیره عنوان نموده اند. لذا در مقاله ما بر آن شدیم با هدف ارائه نقطه نظرات کارشناسی به تصمیم گیرندگان مدیریت مراتع کشور، نسبت به نقد و بررسی مسئله از دیدگاه فنی – مهندسی بپردازیم. بدین منظور تمرکز خود را بر روی مطالب نسخه های تهیه شده طرحهای مرتعداری معطوف داشته و تحلیل ها و دیدگاههای پیشنهادی خود را پیرامون فصول مختلف آن ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing Rangelands Management Projects

چکیده [English]

Abstract:
It is many years that rangelands management projects have been being used as an only prescription after rangelands degradation due land use changing. These projects with the determined programs are transferred to the land users. Unfortunately the evidence showed that these were not useful to rehabilitation of the rangelands condition. The most important reason was up- bottom or engineering view about this area. So we decided to make a critical analyze on the projects, for this we studied many of rangelands management projects of some provinces then wrote our proposition about the matter.
It is many years that rangelands management projects have been being used as an only prescription after rangelands degradation due land use changing. These projects with the determined programs are transferred to the land users. Unfortunately the evidence showed that these were not useful to rehabilitation of the rangelands condition. The most important reason was up- bottom or engineering view about this area. So we decided to make a critical analyze on the projects, for this we studied many of rangelands management projects of some provinces then wrote our proposition about the matter.

Keywords: Analyze, Rangelands management projects, Chapter

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Analyze
  • Rangelands management projects
  • Chapter
  • Evaluation
  • Management