دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اسفند 1395 
به کار گیری اصول زیست محیطی در طراحی شبکه جاده های جنگلی

صفحه 33-52

علیرضا قمی معتضه؛ رامین نقدی؛ کیومرث محمدی سمانی؛ ادریس تقوای سلیمی


ویژگی های رویشی و رویشگاهی توده های آمیخته حرّا و چندل خور آذینی سیریک

صفحه 61-77

حامد خیراندیش؛ یحیی اسماعیل پور؛ علیرضا کمالی؛ امید ذاکری