به کار گیری اصول زیست محیطی در طراحی شبکه جاده های جنگلی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه جنگلداری، دانشگاه گیلان، صومعه سرا،

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه گیلان، صومعه سرا،

3 استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه کردستان،

4 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گیلان، صومعه سرا


عنوان مقاله [English]

Using environmental parameters for planning forest roads network

نویسندگان [English]

  • A.R. Ghomi Motazeh 1
  • R. Naghdi 2
  • K. Mohammadi Sammani 3
  • E. Taghvaye Salimi 4
1 M.Sc. Graduate, Dept. of Forestry, University of Guilan,
2 Associate Prof., Dept. of Forestry, University of Guilan
3 Assistant Prof., Dept. of Forestry, Kurdistan University
4 Assistant Prof., Dept. of Range and Watershed Management, University of Guilan