ویژگی های رویشی و رویشگاهی توده های آمیخته حرّا و چندل خور آذینی سیریک

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی، دانشگاه سمنان،

2 استادیار علوم مرتع، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

3 دانشجوی دکتری سنجش از دور، رییس اداره فنی و مهندسی منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان

4 دانشجوی دکتری علوم مرتع، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان


عنوان مقاله [English]

Vegetative characteristics of Avicennia marina and Rhizophora mucronata mixed populations in Sirik's Khoor-Azini habitat

نویسندگان [English]

  • H. Khayrandish 1
  • Y. Esmaeelpour 2
  • A.R. Kamali 3
  • O. Zakeri 4
1 1Ph.D. Student of Natural Resources-Desertification Engineering, Semnan University
2 Assistant Prof. of Rangeland Sciences, Dept. of Range and Watershed Management
3 Ph.D. Student of Remote Sensing, Natural Resources and Watershed Technical Director of Hormozgan
4 Ph.D. Student of Rangeland Sciences, Director of Natural Resources and Watershed, Hormozgan Province