سیستم های آگروفارستری راهکاری مناسب به منظور بهبود حاصل خیزی و حفاظت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

2 استادیار گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

Agroforestry systems a suitable approach to improve fertility and soil conservation in arid and semi-arid areas

نویسندگان [English]

  • F. Jafari Mianaei 1
  • H.R. Asgari 2
  • M. Hosseinalizadeh 2
1 M.Sc. Student, Dept. of Arid Areas Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources,
2 Assistant Prof., Dept. of Arid Areas Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources