نقش باورهای دینی و تأثیرگذاری آن در احیای جنگل و جلوگیری از تخریب آن

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار گروه معارف، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

The impact of religious beliefs on reforestation and prevention its destruction

نویسنده [English]

  • Y. Sepehri
Assistant Prof., Dept. of Islamic Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources