موضوعات = جنگلکاری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر قطر قلمه بر برخی از ویژگی‌های رویشی نهال‌های تبریزی (Populus nigra L. 62/154)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-40

عباس بانج شفیعی؛ هادی بیگی حیدرلو؛ مجید پاتو؛ نگار مرادزاده آذر


3. تاثیر تاریخ کاشت بر جوانه زنی و سرمازدگی بهاره نونهال افراپلت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-44

کامبیر اسپهبدی؛ سیف الله خورنکه