تاثیر تاریخ کاشت بر جوانه زنی و سرمازدگی بهاره نونهال افراپلت

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 مسئول ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر تاریخ کاشت بذر روی کاهش خسارت سرمای دیررس بهاره و رشد در نونهال-های افراپلت در یک نهالستان کوهستانی اجرا شد. در این تحقیق اثر شش سطح تیمار تاریخ کاشت (اواسط آذر، هفته آخر دی، اواسط بهمن، هفته اول اسفند، هفته اول فروردین و هفته آخر فروردین) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال متوالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تیمار تاریخ کاشت روی جوانه‌زنی (سبزشدن) بذر افراپلت، تلفات ناشی از سرمای دیررس و رویش ارتفاعی نونهالهای افرا پلت در سطح (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of sowing date on seedling germination and reduce of spring late cold damage of maple seedlings

نویسندگان [English]

  • Kambiz Espahbodi 1
  • Seifollah Khorankeh 2
1 Scientific member
2 manager of forest and rangeland research station
چکیده [English]

This research aims to reduce maple (Acer veluotinom Boiss.) seedlings damage and seedling growth due to spring late coldness in an mountain .nursery. The research was carried out during 2007 and 2008, in Darzikola nursery (Farim Wood Co(. of Mazandaran province of I.R. Iran. Seeds were treated by six levels of sowing dates (First week of December (1), second week of January (2) first week of February (3), fourth week of February (4), fourth week of March (5), second week of April (6), under random block design with three replications. The trial was repeated for two years. Results showed that effects of sowing date on maple seeds germination rate, seedlings mortality rate and seedlings height growth (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • maple
  • Seed
  • Sowing date
  • Mortality
  • latecold