نویسنده = نگار مرادزاده آذر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر قطر قلمه بر برخی از ویژگی‌های رویشی نهال‌های تبریزی (Populus nigra L. 62/154)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-40

عباس بانج شفیعی؛ هادی بیگی حیدرلو؛ مجید پاتو؛ نگار مرادزاده آذر