بررسی و مقایسه عوامل موثر بر تخریب مراتع از دیدگاه بهره‌برداران و کارشناسان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آق‌قلا)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه جیرفت، دانشکده منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری


عنوان مقاله [English]

Assessment and Comparison of Experts and Exploiters Viewpoints about Effective Factors on Rangeland Degradation (Case study: Aq Qala rangelands)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Sharifiyan Bahraman 1
  • Hossein Barani 1
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 University of Jiroft, Natural resources Department, Faculty of Rangeland and Watershed Management