ارزیابی تناسب اراضی برای اکوسیستم مرتع با استفاده از GIS در حوزه آبخیز آبسرخ لرستان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 کارشناس ارشد خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اهواز

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

4 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان


عنوان مقاله [English]

Evaluating lands suitability for rangeland ecosystem using geographical information system technology (Case study: Absorkh watershed basin- Lorestan)