جداسازی تیپ های پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجنده LISS Ш ماهواره IRS

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه زیست شناسی

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته، گروه اکولوژی

چکیده

امروزه استفاده از داده های ماهواره ای به علت قابلیت های منحصر بفرد آن در ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی و همچنین تهیه نقشه جنگل ها و اراضی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی تیپ های پوشش گیاهی ذخیره گاه جنگلی ارس گلوچار واقع در شهرستان رابر در جنوب استان کرمان، با استفاده از داده های ماهواره IRS-P6, LISS III صورت گرفت. پس از تهیه داده های ماهواره ای، تمامی باندها از لحاظ خطای رادیومتری و هندسی کنترل شد و هیچ گونه خطای رادیومتری مشاهده نگردید. تصحیحات هندسی با 18 نقطه کنترل زمینی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی با دقت 35/0RMSE= پیکسل انجام شد. نقشه واقعیت زمینی از طریق نمونه برداری 17 درصد از کل منطقه تهیه گردید. از این نقشه به منظور ارزیابی صحت نقشه طبقه بندی شده استفاده شد. طبقه بندی با استفاده از باندهای اصلی و مصنوعی در 7 طبقه و به شیوه نظارت شده با استفاده از دو طبقه بندی کننده حداکثر شباهت و حداقل فاصله از میانگین در جداسازی تیپ های پوشش گیاهی انجام شد. بر اساس نتایج این تحقیق داده های حاصل از هر دو طبقه بندی کننده نسبتاً مناسب است؛ بالاترین صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب 38/63 و 6174/0 با طبقه بندی کننده حداکثر شباهت بدست آمد. در نتیجه استفاده از داده های سنجنده LISS III در مطالعات ساختار جنگل مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Separating vegetation types using LISS III, IRS-P6 satellite

نویسندگان [English]

  • Somaye Zangiabadi 1
  • Farzin Naseri 2
  • Ali Ahmadimoghadam 1
1 Department of biology, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Graduate university of advanced technology, research institute of science and high technology , department of ecology
چکیده [English]

Today, using satellite data because of excellent abilities in evaluating vegetation and preparing forest map and different lands map has high importance in ecological researches. This study was carried out in order to study of vegetation types in Galoochar Juniper Forest reservoir using IRS-P6, LISS III Satellite in Rabor town in the southeast of Iran. First, the bands were controlled according to radiometric and geometric errors. No radiometric distortion was found, Geometric correction was performed by 18 ground control points with digital elevation model, up to orthorectification level with precision of less than half pixel (RMSE=0.35 pixel). Ground truth map was prepared through sampling in 17% of whole area. It was used in order to evaluate the correct conclusion of classification of image. The supervised classification was performed by using basic and synthetic bands to 7 classes. Two supervised classification methods, Maximum Likelihood and Minimum Distance to Means were applied to classify the digital data in present study. The results showed that the highest overall accuracy belongs to Maximum Likelihood classification for 7 classes which was 65.38% and kappa coefficient was 0.6174. It can be indicated that using LISS III data is appropriate in the forest structure studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite data
  • LISS III
  • Vegetative types
  • Juniper Forest Reservoir