مطالعه کیفی نظام دامداری روستایی و دانش بومی در استان اردبیل

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.3354

عنوان مقاله [English]

Qualitative study of rural animal husbandry and indigenous knowledge in Ardabil province