بررسی استقرار برخی از گونه های بومی تیره گل سرخیان در باغ گیاه شناسی ملی ایران

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.2800

عنوان مقاله [English]

Study on establishment of some native species of Rosaceae family in national botanical garden of Iran