بررسی ظرفیت ترسیب کربن و برآورد ارزش اقتصادی آن در گونه Atriplex canescens

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2015.2606

عنوان مقاله [English]

Estimation of carbon sequestration capacity and estimating its economic value in Atriplex canescens