فرا تحلیل مطالعات قرق مراتع در ایران

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2015.2601

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of rangeland enclosure studies in Iran