اثرات چرای دام بر خصوصیات پوشش گیاهی در مراتع شور و قلیا

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

باتوجه به حساسیت اراضی شور و قلیا و محدودیت رشد گیاهان مرتعی در شرایط شوری و قلیائیت خاک، لازم است که نسبت به حفاظت گیاهان مرتعی که منجر به حفاظت خاک آن اراضی از فرسایش به خصوص فرسایش بادی می‌شود مدیریت کرد. در دامداری‌هایی که در این اراضی مشاهده گردید، اثرات شدت‌های مختلف چرای دام با توجه به نزدیکی و دوری دام از آغل مشهود است. در این تحقیق نقش دام در چرای گونه‌های مرتعی شور محدوده چرایی 3 آغل مورد بررسی قرار گرفت و براساس فاصله از آغل نقش چرای دام در خصوصیات پوشش گیاهی در سه محدوده شدت چرایی مقایسه گردید. نتایج بررسی‌ها نشان داد که اگر چه دام در منطقه مورد مطالعه مدت زیادی در غیرفصل رویش در محدوده چرایی شدید به چرا مشغول است، اما به‌دلیل چرای مفرط دام یک آشفتگی مشاهده می‌شود که با کاهش تراکم لکه‌های گیاهی از 24 لکه گیاهی در محدوده بدون چرا به 16/15 لکه گیاهی در محدوده چرای شدید کاهش اندازه طول لکه‌های گیاهی از محدوده بدون چرا 1680 سانتی‌متر به 980 سانتی‌متر نسبت به محدوده چرای شدید در طول ترانسکت رسیده است. همچنین ارتفاع لکه‌های گیاهی از 14/23 سانتی‌متر در محدوده بدون چرا به 14/12 سانتی‌متر در محدوده چرایی شدید کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of livestock grazing on rangeland vegetation in saline and alkali

چکیده [English]

Given the  sensitivity  limits to  plant growth  in  pasture  lands with  saline and alkaline soil , it is necessary to protect the plants which cause soil conservation against erosion, especially wind erosion, in these lands . In livestock activities that were observed in these lands, the effects of cattle grazing are evident with the factor of distance from the fold. In this study the role of livestock grazing on salt tolerant species was studied in grazing areas around 3 folds and effects of livestock grazing on vegetation cover in 3 area of different grazing intensity zone were studied based on distance from fold. Results showed although the livestock in that area graze for a long time out of growth season, due to excessive grazing, turmoil can be seen in the vegetation cover. The density of vegetation spots reduced from 24 vegetation spots in the area without grazing to 16/15 spots vegetation within the grazing area and the size of vegetation spots reduced from 1680cm in the area without grazing to 980 cm in the area with excessive grazing area along the transects. Also plant height of the vegetation spots declined from 14/23 cm in range without grazing to 14/12 cm in the area with excessive grazing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intensity pasture
  • Pastures in saline and alkali
  • Golestan Province
  • Vegetation