برآورد کربن ترسیب شده در زیست توده و خاک پارک های جنگلی طالقانی و چیتگر با استفاده از گونه کاج تهران

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

چالش بزرگ جهان امروز به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، گرم شدن و تغییر اقلیم، ناشی از اثر گازهای گلخانه ای است. یکی از راهکارهای شناخته شده که به کاهش کربن اتمسفری و بهسازی وضع موجود کمک می کند، ترسیب کربن در پوشش گیاهی و خاک است. برای برآورد کربن ترسیب شده در خاک و توده جنگلی کاج تهران در دو پارک جنگلی طالقانی و چیتگر، پس از مشخص کردن شبکه نمونه برداری بر روی نقشه، محل نمونه برداری ها انتخاب شد، برای توده جنگلی کاج تهران ۱۰ پلات با شعاع m 4در دو پارک در نظر گرفته شد، و مقدار کربن ترسیب شده در درخت (تنه و ریشه)، پوشش علفی و خاک (۲۰-۰ و ۴۰-۲۰ cm) اندازه گیری شد، همچنین برخی از مهمترین خصوصیات خاک؛ بافت، pH ، وزن مخصوص ظاهری ، Ec، Oc، نیتروژن کل و کربن فعال در آزمایشگاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد ترسیب کربن در هر دو عمق ۲۰-۰cm و ۴۰-۲۰ cm به ترتیب در پارک جنگلی طالقانی (۵۱. ۲۵t/ha) ، (۰۰.۲۰t/ha) از پارک چیتگر (۰۶.۲۱t/ha) ، (۶۱.۹t/ha) به طور معنی داری (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of carbon sequestered in biomass and soil in Taleghani and Chitgar forest parks with elder pine (Pinus eldarica) as main species

چکیده [English]

Major challenge in today's world, especially in arid and semi-arid regions are warming and climate change, caused by greenhouse gases. One of the known solutions that reduce atmospheric carbon and help improve the situation, is carbon sequestration in masses of vegetation, forests, pastures, and soil artificial cover. The two parks were considered, and the Sequestration of carbon in trees (trunks and roots), grass cover and soil (20-0 and 40-20 cm) were measured, as well as some of the most important soil properties, soil texture, acidity Soil bulk density, electrical conductivity, organic carbon, total nitrogen and carbon were measured in the laboratory. Results showed that 20-0 and 40-20 cm depth in both Carbon Sequestration in Forest Park of Taleghani were (25.51 tons per hectare) and (20.00 ha) respectively and in the park of Cheetgar (21.06 ha) and (9.61 ha) which is significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon sequestration
  • pinus eldarica
  • Taleghani and Cheetgar Forest Parks
  • Active carbon