بررسی دقت برخی مدل های ارائه شده برای رابطه بین قطر و حجم درختان راش (مطالعه موردی: سری 2 ناو اسالم)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

به منظور بررسی روابط بین قطر و متغیرهای وابسته و تعیین درصد حجم های صنعتی و هیزمی گونه راش، سری 2 ناو اسالم انتخاب و اطلاعات مربوط به 10 سال اندازه گیری های حجم گونه راش از پروانه های قطع و تجدید حجم استخراج شد. تعداد درختان ارزیابی شده 1163 اصله بود. درصد حجم صنعتی و هیزمی برای طبقات مختلف قطری درختان نمونه سال های 88-1379 محاسبه شد. همچنین میانگین درصد حجم صنعتی و هیزمی درختان نمونه هر سال به تفکیک و برای کل سال ها بدست آمد. مدل های مختلفی برازش شده و اعتبار مدل ها با استفاده از نرم افزار SAS احراز شد. نتایج نشان داد که از بین مدل های مختلف بررسی شده، مدل سهمی، دارای بیشترین همبستگی است. همچنین نتایج نشان داد که درصد حجم صنعتی درختان با قطر برابر سینه کمتر ار 35 سانتی متر، کاهش یافته است و با افزایش طبقات قطری تا قطر برابر سینه 80 سانتی متر، درصد حجم صنعتی افزایش و سپس کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the accuracy of some suggested models for the relationship between diameter and volume of beech trees (Case Study: District No.2, Nav-Asalem)

چکیده [English]

District of No.2 located in Asalem forests was selected in order to study the relationship between diameter and dependent variables. In addition to this, the percentage of industrial and cordwood volumes in beech stand was determined in the given area. All data were extracted from volume measurement of beech species regarding cut and renewal volume permit. The number of measured trees was 1163. Percent of industrial and cordwood of trees was calculated for various diameter classes. Different models were fitted and then the best models were selected using SAS software. The results showed that among the suggested models, the parabolic ones had the highest correlation. According to the models, a local volume table was prepared and presented. Due to possible damages to the trees with DBH less than 35 cm in operation of trees, the percentage of industrial volume has decreased in the given diameter classes. It is also worth mentioning that with increasing diameter classes up to 80 cm diameter at breast height, percentage of industrial volume increased and then reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beech forest
  • industrial volume
  • cordwood volume
  • Asalem