پذیرش قرق مراتع، مورد مطالعه بهره¬برداران مراتع بزداغی استان خراسان شمالی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

قرق مراتع یک ابزار مدیریتی مهم در حفاظت و احیای مراتع است. با انجام قرق می¬توان وضعیت و گرایش مراتع را بهبود بخشید و ظرفیت آن را افزایش داد. قرق مراتع از نظر مدت زمان شامل قرق کوتاه¬مدت، میان¬مدت و بلند¬مدت می¬گردد. قرق کوتاه¬مدت و میان¬مدت با هدف تجدید حیات طبیعی و استقرار گونه¬های گیاهی خوشخوراک و قرق بلند¬مدت با هدف حفظ ذخایر ژنتیکی، پایش روند توالی وتواتر مرتع و آموزش مرتعداران ایجاد می¬گردند. مطالعه حاضر به مقایسه پذیرش قرق بلند-مدت و قرق کوتاه¬مدت از سوی بهره¬برداران (دامداران) مراتع بزداغی شهرستان آشخانه استان خراسان شمالی پرداخته است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گردید و در آن60 نفر از دامداران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می-دهد میزان پذیرش قرق بلند¬مدت در حدّ کم تا متوسط قابل ارزیابی است. از این نظر، میزان پذیرش قرق کوتاه¬مدت در حدّ زیاد تا خیلی¬زیاد است. از دلایل مخالفت دامداران با قرق بلندمدت می¬توان به کمبود علوفه برای دام، کمبود مرتع برای چرا و کمبود زمین برای کشاورزی اشاره کرد. از نظر بهره¬برداران مراتع هنگامی باید قرق بلند مدت انجام شود که کمبود علوفه ناشی از آن¬ جبران شود؛ دولت زمین¬های کشاورزی واقع در ارتفاعات را جهت کشت آزاد کند و یا در ازای قرق مراتع، زمین¬های دیگری را برای کشاورزی در اختیار آن¬ها قرار دهد و یا وام¬های کم¬بهره به آنان داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rangelands Enclosure Adoption: A Case pastoralists of Bozdaghi Rangelands in North-Khorasan Province

چکیده [English]

Rangelands enclosure is an important management tool in protection and restoration of rangelands. Enclosure can improve rangelands’ status and trends and also its capacity. There are three types of rangelands enclosure which include short-time, medium-time and long-time enclosure. The aim of short-time and medium-time enclosures is revitalize natural establishment of palatable plant species. Long- time enclosure is used for conservation of genetic resources and education purposes like learning about range monitoring process. This research investigated the long-time and short-time enclosures adoption among pastoralists of Bozdaghi region located in Ashkhaneh of North Khorasan province. Survey research was used in which 60 pastoralists were studied. The results showed that the adoption of long-time enclosure could be evaluated at low to moderate level. In this regard, the adoption of short-time enclosures was at high to higher level. The reasons for opposing long-time enclosure were: shortage of forage for livestock, lack of rangelands for grazing and the shortage of land for agricultural. Most pastoralists believed that long-time enclosure should be done when the shortage of forage for feeding pastoralists’ animals be compensated, agricultural lands located in high lands be available by local government for cultivation and low interest loan be available for pastoralists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enclosure Adoption
  • pastoralists
  • Rangelands
  • North-Khorasan Province