پهنه بندی آمایشی متناسب با رویکرد اکوتوریسم در جنگل¬های سری7 واشمرد با ارزیابی چند عامله و استفاده از مدل AHP در محیط GIS

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

سری هفت واشمرد جزوه حوزه 38 سردآبرود بوده که در چشم انداز معروفترین طرح توریستی واقع شده است و حداقل فاصله جاده پر ترافیک کناره چالوس – تنکابن که هرساله میلیون ها نفر از آن عبور و یا توقف می کنند به یک کیلومتر نمی رسد. در این تحقیق براساس داده های مختلف محیطی، مدلی برای پهنه بندی آمایشی توسعه گردشگری ارائه شد که بر رویکرد ازیابی چند عامله استوار است. مدل فوق با استفاده از وزن دهی به معیارها با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در AHP و تحلیل های فضایی در GIS همراه شد تا نمایش بهینه توان سرزمین در سه طبقه بسیار مطلوب، مطلوب و نامطلوب برای توسعه گردشگری فراهم شود. نتایج نشان داد که 11/51 درصد از کل سری مربوط به پهنه مطلوب برای گردشگری و 61/11 درصد سری مربوط به پهنه نامطلوب برای گردشگری می باشد. همچنین نحوه پراکنش پهنه ها نشان می دهد که پهنه های نامطلوب بیشتر در نقاط پرشیب سری قابل مشاهده بوده و مطالعات میدانی نشان داد که برای گردشگری توصیه نمی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The preparatory zoning proportionate to the function of ecotourism in the 7th series of Vashmard forests with multi-agent evaluation and using the AHP model in GIS environment

چکیده [English]

سری هفت واشمرد جزوه حوزه 38 سردآبرود بوده که در چشم انداز معروفترین طرح توریستی واقع شده است و حداقل فاصله جاده پر ترافیک کناره چالوس – تنکابن که هرساله میلیون ها نفر از آن عبور و یا توقف می کنند به یک کیلومتر نمی رسد. در این تحقیق براساس داده های مختلف محیطی، مدلی برای پهنه بندی آمایشی توسعه گردشگری ارائه شد که بر رویکرد ازیابی چند عامله استوار است. مدل فوق با استفاده از وزن دهی به معیارها با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در AHP و تحلیل های فضایی در GIS همراه شد تا نمایش بهینه توان سرزمین در سه طبقه بسیار مطلوب، مطلوب و نامطلوب برای توسعه گردشگری فراهم شود. نتایج نشان داد که 11/51 درصد از کل سری مربوط به پهنه مطلوب برای گردشگری و 61/11 درصد سری مربوط به پهنه نامطلوب برای گردشگری می باشد. همچنین نحوه پراکنش پهنه ها نشان می دهد که پهنه های نامطلوب بیشتر در نقاط پرشیب سری قابل مشاهده بوده و مطالعات میدانی نشان داد که برای گردشگری توصیه نمی شوند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preparatory Zoning
  • Analytical Hierarchic Process(AHP)
  • Ecotourism
  • Valuation