نویسنده = محمد هادی آریایی منفرد
تعداد مقالات: 1
1. مرکب زدایی خنثی جایگزین مناسب و اقتصادی برای مرکب زدایی متداول قلیایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-68

سید محسن میری؛ علی قاسمیان؛ محمد هادی آریایی منفرد