نویسنده = رضا دشتبانی خضری
تعداد مقالات: 2
1. اهمیت انرژی و راه کارهای بهبود مصرف آن در صنایع خمیر و کاغذ

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-27

محمد هادی آریائی منفرد؛ رضا دشتبانی خضری؛ وحید وزیری


2. بررسی جنبه های مخرب انواع قیر و راه کارهای بیولوژیکی کنترل آن ها در صنایع خمیر و کاغذ

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

رضا دشتبانی خضری؛ حسین رسالتی؛ محمد هادی آریائی منفرد