بررسی جنبه های مخرب انواع قیر و راهکارهای بیولوژیکی کنترل آنها در صنایع خمیر و کاغذ

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

Investigation on Detrimental Aspects of Pitch Types and Their Biological Control Alternatives in Pulp and Paper Industries