نویسنده = ایرج حسن زاد ناورودی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه وضعیت زادآوری در توده های جنگلی کمتردست خورده و تخریب یافته بلوط استان کردستان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-98

ایرج حسن زاد ناورودی؛ هدی سلیمی