مقایسه وضعیت زادآوری در توده های جنگلی کمتردست خورده و تخریب یافته بلوط استان کردستان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده

جنگل¬های غرب ایران از نظر حفاظتی، اقتصادی و اجتماعی، تفرجگاهی و ذخایر آب زیر زمینی از ارزش بسیار بالایی برخوردارند. این جنگل¬ها عمدتا تخریب شده و به صورت شاخه¬زاد درآمده¬اند. در عین حال رویشگاه¬های محدودی هم وجود دارند که کمتر مورد تخریب یا بهره¬برداری قرار گرفته¬اند. هدف از این تحقیق، مقایسه وضعیت زادآوری در توده های تخریب شده و کمتر تخریب یافته است. بدین منظور، چهار محدوده جنگلی واقع در شهرستان مریوان به عنوان مناطق «کمتر تخریب یافته» و در مجاور آنها، مناطقی تقریبا مشابه با منطقه مورد مطالعه، به عنوان مناطق «تخریب شده» انتخاب و باهم مقایسه شدند. آماربرداری به روش منظم-تصادفی (سیستماتیک) با ابعاد شبکه 25×25 متر و قطعات نمونه دایره¬ای شکل به مساحت 100 متر مربع برای اندازه¬گیری مشخصه¬های موردنظر انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، برای مقایسه اختلاف بین میانگین آماره¬های موردنظر از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که بین میانگین فراوانی زادآوری در مناطق «کمتردست¬خورده» و«تخریب شده» در سطح 05/0 اختلاف معنی داری‌ وجود دارد. نتایج بدست آمده همچنین بیانگر آن است که در مناطق کمتر دست خورده، امکان استقرار زادآوری و در نتیجه توسعه و اصلاح توده¬ها، با سهولت بیشتری قابل دستیابی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison of regeneration status in “less disturbed” and “disturbed” oak forest stands in Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • Iraj Hassanzad Navroodi 1
  • hoda salimi 2
2 University of Guilan
چکیده [English]

The western forests of Iran have high value regarding conservation, economy, society, recreational capabilities and ground water resources. These forests are gradually degraded and exchanged into the coppice forests. The present study aims to compare the regeneration status of undisturbed and disturbed oak stands. Based on this, four cemeteries were chosen in the Marivan town namely Gomarelang‚ Ebrahim abad, Kanisanan and Naie. These areas were considered as "less disturbed stands". Besides the area surrounding the given places was considered as "disturbed stands". The systematic random sampling method was used with the sample plots of 0.15 ha. The data were analyzed using t-test in order to compare the means. The obtained results showed that there are significant differences between mean numbers of regeneration in the “less disturbed” and “disturbed” areas at 0.05 confidence level. The obtained results also showed that conservation can play a key role for restoration of degraded areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • less disturbed forests‚ disturbed forests‚ Kurdistan
  • Oak
  • regeneration