نویسنده = مهرداد نیکوی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه خروج چوب درختان بادافتاده با تراکتور کشاورزی مجهز به وینچ

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-95

مهرداد نیکوی؛ سهیلا سودایی؛ سرخوش کرمزاده