نویسنده = سهراب رضوانی گیل کلایی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت ذخایر ماهیان اقتصادی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مطالعات انجام شده با نشانگرهای ریزماهواره

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-121

رقیه صفری؛ سهراب رضوانی گیل کلایی؛ علی شعبانی؛ احمدرضا جبله؛ مراد محمد شکیبا