نویسنده = نسیم رونیاسی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی آب های زیرزمینی دشت بهار همدانبه روش های تلفیقی AVI و GODS ،DRASTIC

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-82

سید علی جوزی؛ صدف عطائی؛ نسیم رونیاسی