نویسنده = عافیه بادوام
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نگرش بهره برداران مرتعی نسبت به خوشخوراکی گیاهان علوفه ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-112

بهاره بهمنش؛ محمدرضا شهرکی؛ عافیه بادوام