اعضای هیات تحریریه

سردبیر

شعبان شتایی جویباری

علوم جنگل دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

shataeeyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

غلامعلی حشمتی

اکولوژی مرتع استاد گروه مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

heshmati.agmail.com

عبدالرسول سلمان ماهینی

محیط زیست دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

a_mahiniyahoo.com

کریم سلیمانی

آبخیزداری استاد گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

solaimani2001yahoo.co.uk

محمد سوداگر

شیلات دانشیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sudagar_myahoo.com

محمد امینی

علوم جنگل استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری

dr_moaminiyahoo.com

مهدی فرحپور

مرتع دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

farahpourlive.com

اصغر فلاح

علوم جنگل دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

fallaha2007yahoo.com

محمد هادی معیری

علوم جنگل دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

moayeri38gmail.com

دبیر اجرایی

جهانگیر محمدی

علوم جنگل گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

mohamadi.jahangirgmail.com

ویراستار ادبی

محسن مصطفی

مهندسی جنگل استادیار مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

m.mostafaareeo.ac.ir

ویراستار انگلیسی

سید محمد واعظ موسوی

جنگلشناسی دکتری جنگلشناسی

smwaezgmail.com