بررسی برخی مشخصات جریان در آب راهه های جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل HEC-RAS

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

Investigating some flow properties of forest channels in cross passage of road by HEC-RAS

نویسنده [English]

  • Aidin Parsakhoo 1
1 Gorgan University of Agriculture science and Natural Resource