برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه‌ آبخیز روضه‌چای ارومیه

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه


عنوان مقاله [English]

Determining Soil Erosion Rate in Different Landuses Using RUSLE Model in the Rozechai Watershed, Urmia, Iran

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Haji 1
  • Abazar Esmali-Ouri 2
  • Raoof Mostafazadeh 3
  • Habib Nazarnejad 4
1 M.Sc. student of Watershed Engineering, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
2 Associate Professor, Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
3 Professor (Assistant), Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
4 Assistant Professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty Natural Resources, Urmia University