ارزیابی پتانسیل دگرآسیبیL. Atriplex lentiformis بر برخی از صفات جوانه‌زنی Medicago scutellata var Robinson، Lepidum sativum L. و L. var atroviolaceum Regel Allium ampeloprasum

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری


عنوان مقاله [English]

Evaluating hetrotoxicity potential of Atriplex lentiformis L. on some germination parameters of Medicago scutellata var Robinson, Lepidum sativum L. and Allium ampeloprasum var atroviolaceum Regel

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Gholamalipour Alamdari 1
  • Neda Ebrahimi Mohamad Abadi 2
  • Hamed Rouhani 1