ارزیابی کمی و کیفی توده های جنگلی در ذخیره گاه جنگلی فندق لو اردبیل

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانشگاه ملایر


عنوان مقاله [English]

Qualitative and quantitative assessment of Hazel (Coryluas avellana L.) stands in Fandoqlou Forest reserve, Ardabil