مروری کوتاه بر روشهای بیولوژیکی جهت کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در سیستم کاغذسازی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع چوب و کاغذ


عنوان مقاله [English]

A Brief Review in Biological Methods to Control Dissolved and Colloidal Substances (DCS) in Papermaking System

نویسندگان [English]

  • Iman Akbarpour 1
  • moghadase akbari 2
  • Hossein Resalati 3
1 Ph.D Student of Pulp and Paper Industries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Wood and Paper Engineering, Dept. of Pulp and Paper Industries
2 M.Sc. Graduate of Pulp and Paper Industries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Prof., Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Wood and Paper Engineering, Dept. of Woodand Paper Industries