تنوع زیستی، فرمهای رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوزه آبخیز تهران

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجو/ علوم کشاورزی گرگان

3 هیات علمی / دانشگاه گنبد

4 بازنشسته موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع


عنوان مقاله [English]

Biodiversity, life forms and chorotypes of threatened plants in Tehran watershed