مدل سازی روابط مکانی فراجمعیت با کاربرد نرم افزار اکوژنتیک

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه گرگان


عنوان مقاله [English]

Modeling of Metapopulation Spatial Interface using Ecogenetics Software

نویسنده [English]

  • shiva gharibi 1
1 , Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources