بررسی دقت دو دستگاه شیب سنج سونتو و دستگاه اندازه‌گیری فاصله و آزیموت Trupulse360 در اندازه‌گیری ارتفاع درختان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی کارایی و صحت داده‌های اندازه گیری ارتفاع توسط دستگاه اندازه‌گیری فاصله و آزیموت در در یک توده ون واقع در بخش چلیر جنگل آموزشی پژوهشی خیرود انجام شد. در این مطالعه، ارتفاع کل 155 اصله درخت و ارتفاع تنه بدون شاخه 199 اصله درخت هم با شیب سنج سونتو و هم با دستگاه اندازه‌گیری فاصله و آزیموت اندازه‌گیری و محاسبه‌های لازم جهت بدست آوردن ارتفاع کل درخت و ارتفاع ساقه بدون شاخه بر روی داده‌های خام شیب سنج سونتو، انجام شد. ارتفاع‌های بدست آمده از طریق شیب سنج سونتو و دستگاه اندازه‌گیری فاصله و آزیموت وارد محیط SPSS شده و برای مقایسه میانیگن داده‌های دو گروه از آزمون جفتیt استفاده شد. مقدار سطح معنی‌داری حاصل از آزمون در مقایسه میانگین‌های ارتفاع کل درخت حاصل از اندازه‌گیری توسط دو دستگاه، صفر و سطح معنی‌داری حاصل از مقایسه ارتفاع ساقه بدون شاخه 026/0 بدست آمد. بنابراین میانگین‌های ارتفاع کل درخت حاصل از اندازه‌گیری توسط دو دستگاه هم در سطح پنج درصد و هم در سطح یک درصد معنی‌دار و میانگین ارتفاع ساقه بدون شاخه درختان از یکدیگر در سطح پنج درصد معنی‌دار است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کارآیی دستگاه اندازه‌گیری فاصله و آزیموت در زمانی که درختان دارای برگ هستند، کاهش می‌یابد. چنانچه عامل برگ و سایر موانع دیدروی دقیق حذف شوند و این دستگاه در فصل بدون برگ درختان مورد استفاده قرار گیرد، کارآیی دستگاه افزایش خواهد یافت.
کلمات کلیدی: شیب سنج سونتو، دستگاه اندازه‌گیری فاصله و آزیموت، آزمون جفتی t.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey equality of two instrument of measurement set of distance and azimuth (Trupulse360) and sonto Clinometers in measurement of tree height

چکیده [English]

This research was conducted in order to evaluation of efficiency and accuracy of measured data of height by measurement set of distance and azimuth (Trupulse360) in a Fraxinus stand situated in Chelir part of Kheyroud training and research forest
In this study, total height of 155 trees and trunk height without branches in 199 trees were measured through both sonto Clinometers and measurement set of distance and azimuth (Trupulse360). Necessary calculation for total height and height without branches was conducted on data of sonto clinometers. Obtained heights from clinometers and TP360 instruments were entered to SPSS environment and t-test was used for compassion mean of two groups.
Significant levels (P-value) of comparing mean test (t-test) of obtained total height and trunk height without branches through two measurement sets were obtained 0 and 0.026 respectively. Therefore the differences between means of total height in two measurement sets are significant in two levels of 5 and 1 % but the differences between means of trunk without branches are significantly only in 5 percent. The results show that efficiency of TP360 set decrees when the tree have leaves. If the leaves and other visibility obstacle are removed and also this instrument be used in no leaves season, the efficiency will improve.

Keywords: sonto clinometers, measurement set of distance and azimuth Trupulse360, paired t-test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sonto clinometers
  • measurement set of distance and azimuth Trupulse360
  • paired t-test