میزان غلظت سرب و کادمیوم در عضله میش ماهی Argyrosomus hololepidotus آب‌های شمال غرب خلیج فارس در گروه‌های مختلف سنی (اسکله‌های صیادی هندیجان و آبادان)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.3356

عنوان مقاله [English]

Lead and Cadmium concentration in muscle of Karut Croaker (Argyrosomus hololepidotus) in different age groups at north western waters of the Persian Gulf